1. » kontakt
 2. » oferta
 3. » strona główna

znajdujesz się: studia » studia białystok » niepaństwowa wyższa szkoła pedagogiczna w białymstoku
Niepaństwowa Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Białymstoku

Niepaństwowa Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Białymstoku

Pedagogika - specjalność: Resocjalizacja

Niepaństwowa Wyższa Szkoła Pedagogiczna

Studia stacjonarne wieczorowe zaoczne
licencjackie 1600.00 pln 1500.00 pln
inżynierskie
jednolite magisterskie
magisterskie uzupełniające
podyplomowe
doktoranckie
Ceny za 1 semestr

Rekrutacja

O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

WYMAGANE DOKUMENTY:

 • Podanie
 • Świadectwo dojrzałości, świadectwo ukończenia szkoły średniej
 • Orzeczenie lekarskie 
    
  • orzeczenie o braku przeciwwskazań do studiowania od lekarza rodzinnego ( wszystkie   specjalności z wyjątkiem Wychowania obronnego z problematyką przestępczości)
  • w przypadku wyboru specjalności Wychowanie obronne z problematyką przestępczości konieczność wykonania badań specjalistycznych ( skierowanie dostępne na uczelni)
  • osoby pracujące w służbach mundurowych (książeczka lekarska lub zaświadczenie od lekarza zakładowego oraz zaświadczenie o zatrudnieniu)
 • 2 fotografie  legitymacyjne (zdjęcie takie jak do dowodu osobistego - lewy profil)
 • dyskietka lub CD ze zdjęciem legitymacyjnym (zdjęcie takie jak do dowodu osobistego - lewy profil) o formacie 295 x 236 pikseli (plik w formacie .jpg)  
 • Ksero dowodu osobistego

Przy składaniu dokumentów należy dokonać następujących opłat:

 • Wpisowe: 400 zł
 • I rata czesnego:
  750zł (studia niestacjonarne I stopnia),
  800zł (studia stacjonarne I stopnia)
 • Opłata za indeks i legitymację : 21 zł

O kierunku

        Absolwent studiów I stopnia:
Zdobywa wiedzę w zakresie metodyki resocjalizacji wychowania, opieki i terapii diagnozy
psychopedagogicznej, a tak e wiedzę z zakresu: prawa rodzinnego i nieletnich, prawa
socjalnego krajowego i europejskiego, kompetencje do interwencji terapeutycznej,
edukacyjnej adresowanej do dzieci, młodzie y i ich rodzin.
Program tej specjalności pozwala na zdobycie umiejętności zawodowych w zakresie pracy z
dziećmi i młodzie ą niedostosowaną społecznie, z osadzonymi w zakładach karnych i
osobami uzale nionymi, umo liwi pracę z trudną młodzie ą, często objętą procesami
marginalizacji i wykluczenia społecznego prowadzoną w środowisku otwartym.
Absolwent posiada podstawową wiedzę do organizowania pomocy psychopedagogicznej
świadczonej zagro onym jednostkom i grupom społecznym, poznania teoretycznych i
praktycznych podstaw parametrów jednostek niedostosowanych społecznie.
Wszechstronnie wykształcony pedagog będzie eksponował podejście wychowawcze.


       Miejsca pracy absolwenta:
       Komendy Policji, Areszt Śledczy, Zakłady Karne, Policyjne Izby Dziecka, Pogotowie
Opiekuńcze, Zakłady Wychowawcze, Zakłady Poprawcze, Świetlice Terapeutyczne, Sądy,
Prokuratura, Kurator Sądowy dla Nieletnich.

Zobacz też:

» Więcej kryteriów

test