1. » kontakt
 2. » oferta
 3. » strona główna

znajdujesz się: studia » studia poznań » uniwersytet przyrodniczy w poznaniu
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Architektura krajobrazu

Wydział Ogrodniczy

Studia stacjonarne wieczorowe zaoczne
licencjackie
inżynierskie 0.00 pln 0.00 pln
jednolite magisterskie
magisterskie uzupełniające 0.00 pln 0.00 pln
podyplomowe 2200.00 pln
doktoranckie
Ceny za 1 semestr

O kierunku - rekrutacja

Przedmioty kierunkowe będące podstawą rekrutacji

Kierunek Przedmioty kierunkowe do wyboru

Architektura krajobrazu * X X
X

X
Biologia X XX
Biotechnologia X X X


X
Dietetyka X X X


X
Ekonomia X

X X X X X
Finanse i rachunkowość X

X X X X X
Gospodarka przestrzenna
X X X
X X
Informatyka i agroinżynieria - makrokierunek X X X

X X
Inżynieria środowiska
X X

X X
Leśnictwo X
X
Ochrona środowiska X X X X

X
Ogrodnictwo X XX
Polityka społeczna


X X X X X
Rolnictwo X X


X X
Technika rolnicza i leśna X X X

X X
Technologia drewna X X X

X X
Technologia żywności i żywienie człowieka X X X


X
Towaroznawstwo X X X


X
Zootechnika X XX

* (+ egzamin kwalifikacyjny z rysunku odręcznego)

Kandydaci, którzy do 2006 roku (stara matura) nie zdawali egzaminu maturalnego/dojrzałości z przedmiotów wskazanych dla poszczególnych kierunków mogą na swój wniosek przystąpić do egzaminu wstępnego z wybranego przedmiotu kierunkowego (biologia, chemia lub matematyka). Wniosek taki należy złożyć wraz z dokumentami.
O terminie egzaminu kandydat zostanie powiadomiony przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną.

 1. Studia niestacjonarne są odpłatne. Wysokość opłaty jest ustalana na podstawie kosztów ponoszonych w zakresie niezbędnym do prowadzenia studiów z uwzględnieniem kosztów amortyzacji i remontów. Opłatę należy wnieść przed rozpoczęciem semestru.
 2. Na kierunkach i specjalnościach, na których liczba kandydatów będzie mniejsza niż 30 osób rekrutacja nie będzie prowadzona.
 3. Podstawą przyjęcia będzie punktacja wynikająca z podsumowania:
  1. wyników egzaminu maturalnego (nowa matura) na poziomie podstawowym i/lub rozszerzonym lub egzaminu dojrzałości (stara matura) części pisemnej i ustnej z jednego przedmiotu kierunkowego wskazanego dla kierunku – 80% punktów,
  2. wyników z części pisemnej egzaminu maturalnego z języka polskiego i języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym lub rozszerzonym (wynik lepszy), albo części pisemnej lub ustnej egzaminu dojrzałości (ocena lepsza) – 20% punktów. W przypadku kandydata, który na egzaminie dojrzałości nie zdawał języka obcego, w punktacji uwzględniona zostanie ocena uzyskana na świadectwie ukończenia szkoły średniej.
 4. Kandydaci na kierunek Architektura krajobrazu przed kwalifikacją na studia zobowiązani są zdać egzamin z rysunku odręcznego. Egzamin odbędzie się w drugiej połowie czerwca 2009 roku. Uwzględniane będą także zaświadczenia o pozytywnej kwalifikacji z rysunku wydane przez inne uczelnie prowadzące kierunek Architektura krajobrazu.
 5. Kandydaci, którzy do 2006 roku (stara matura) nie zdawali egzaminu maturalnego/dojrzałości z przedmiotów wskazanych dla poszczególnych kierunków mogą na swój wniosek przystąpić do egzaminu wstępnego z wybranego przedmiotu kierunkowego (biologia, chemia lub matematyka). Wniosek taki należy złożyć wraz z dokumentami. O terminie egzaminu kandydat zostanie powiadomiony przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną.
 6. Rejestracja kandydatów na studia będzie prowadzona systemem elektronicznym.

Wydział Ogrodniczy

Collegium Maximum
ul. Wojska Polskiego 28
60-637 Poznań
tel. (0-61) 848 75 25;  848 71 05;  848 70 51
e-mail: wdzogr@up.poznan.pl

O kierunku

Architektura krajobrazu

KWALIFIKACJE ABSOLWENTA – STUDIA I STOPNIA

Absolwent powinien posiadać wiedzę z zakresu nauk przyrodniczych, rolniczych, technicznych i sztuk pięknych oraz umiejętności wykorzystania jej w pracy zawodowej z zachowaniem zasad prawnych i etycznych. Powinien posiadać umiejętności kształtowania obiektów architektury krajobrazu zgodnie z potrzebami użytkowymi, psychicznymi i biologicznymi człowieka. Absolwent powinien być przygotowany do: wykonywania prac inwentaryzacyjnych obiektów architektury krajobrazu; wykonywania ocen szaty roślinnej obiektów architektury krajobrazu; wykonywania projektów zagospodarowania obiektów architektury krajobrazu, łącznie z obiektami zabytkowymi; budowy i pielęgnowania obiektów architektury krajobrazu; kierowania i nadzoru nad robotami realizacyjnymi i pielęgnacyjnymi w obiektach architektury krajobrazu; zarządzania jednostkami zajmującymi się projektowaniem, budową i pielęgnowaniem obiektów architektury krajobrazu oraz współpracy z innymi specjalistami uczestniczącymi w projektowaniu, budowie i pielęgnowaniu obiektów architektury krajobrazu. Absolwent powinien być przygotowany do pracy w: jednostkach opracowujących projekty zagospodarowania obiektów architektury krajobrazu; jednostkach realizujących i pielęgnujących obiekty architektury krajobrazu; jednostkach administracji rządowej i samorządowej oraz szkolnictwie – po ukończeniu specjalności nauczycielskiej (zgodnie ze standardami kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela). Absolwent powinien znać język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz posiadać umiejętności posługiwania się językiem specjalistycznym z zakresu kierunku kształcenia. Absolwent powinien być przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia.

KWALIFIKACJE ABSOLWENTA – STUDIA II STOPNIA

Absolwent powinien posiadać poszerzoną – w stosunku do studiów pierwszego stopnia – wiedzę z zakresu nauk przyrodniczych, rolniczych, technicznych, społecznych i sztuk pięknych. Powinien posiadać umiejętności wykonywania zadań badawczych, projektowych i realizacyjnych w zakresie: kształtowania krajobrazu w skali regionu, w tym parków narodowych, parków krajobrazowych i innych obszarów prawnie chronionych; kształtowania krajobrazu w skali miejscowej, w tym w zakresie ochrony i rewitalizacji historycznych układów urbanistycznych i ruralistycznych oraz kształtowania krajobrazu miejskiego i otwartego, w tym w otoczeniu budowli inżynierskich. Absolwent powinien być przygotowany do współpracy z przedstawicielami innych dyscyplin mających wpływ na treść i formę krajobrazu. Absolwent powinien być przygotowany do pracy w: jednostkach opracowujących projekty zagospodarowania obiektów architektury krajobrazu; jednostkach realizujących i pielęgnujących obiekty architektury krajobrazu; jednostkach administracji rządowej i samorządowej; jednostkach opracowujących strategie, studia i projekty planów zagospodarowania przestrzennego, projekty urbanistyczne i ruralistyczne; zarządach parków narodowych i krajobrazowych; instytucjach badawczych i ośrodkach badawczo-rozwojowych; instytucjach zajmujących się poradnictwem i upowszechnianiem wiedzy z zakresu ochrony i kształtowania krajobrazu. Absolwent powinien być przygotowany do kontynuowania edukacji na studiach trzeciego stopnia.

 

Zobacz też:

» Więcej kryteriów

test