1. » kontakt
 2. » oferta
 3. » strona główna

znajdujesz się: studia » studia gdynia » akademia marynarki wojennej
Akademia Marynarki Wojennej

Akademia Marynarki Wojennej

Informatyka

Wydział Nawigacji i Uzbrojenia Okrętowego

Studia stacjonarne wieczorowe zaoczne
licencjackie 0.00 pln 0.00 pln
inżynierskie
jednolite magisterskie
magisterskie uzupełniające
podyplomowe
doktoranckie
Ceny za 1 semestr

Rekrutacja

Dokumenty

Osoba ubiegająca się o powołanie do służby kandydackiej składa wniosek  bezpośrednio do Rektora-komendanta AMW. Obowiązana jest również dostarczyć:

 • świadectwo dojrzałości; 
 • życiorys (cv); 
 • odpis skrócony aktu urodzenia; 
 • zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego; 
 • inne dokumenty uwzględniane w postępowaniu rekrutacyjnym,
  w szczególności certyfikaty językowe i dyplomy olimpiad.

Dokumenty można dostarczyć na dwa sposoby:

 • osobiście w siedzibie uczelni: 
  Kancelaria jawna AMW - pom. 349, blok nr 5 
  (przyjmowanie dokumentów odbywa się od poniedziałku do piątku,
  w godzinach 08.00-10.00 oraz 13.00-15.00);
 • listem poleconym na adres uczelni:
  Akademia Marynarki Wojennej
  ul. Śmidowicza 69
  81-103 Gdynia
  z dopiskiem "studia wojskowe".

Informacje o rekrutacji  http://www.amw.gdynia.pl/index.php?n=3276

O kierunku

a) Studia stacjonarne
    - dla studentów cywilnych:
         
          - studia I stopnia w specjalności: Administracja sieciami komputerowymi

b) Studia niestacjonarne
    - dla studentów cywilnych:
         
- studia I stopnia w specjalności: Administracja sieciami komputerowymi

Charakterystyka studiów I stopnia

Studia na kierunku informatyka uruchomione będą od roku akademickiego 2008/2009. Uprawnienia do prowadzenia tego kierunku studiów Wydział Nawigacji i Uzbrojenia Okrętowego uzyskał uchwałą Państwowej Komisji Akredytacyjnej nr 265/2008 z 15 maja 2008 roku (zał. 2). Studia trwają 7 semestrów dla studiów stacjonarnych oraz 8 semestrów dla studiów niestacjonarnych. Po trzecim roku przewidziano praktyki zawodowe trwające cztery tygodnie. 

Kształcenie obejmuje realizację przedmiotów informatycznych i zapewnia przygotowanie absolwentów do wypełniania funkcji inżynierskich i kierowniczych średniego szczebla. w ramach studiów nacisk położono na:

 • umiejętności wykorzystywania techniki komputerowej w studiach i przyszłej pracy zawodowej, która ma lub może mieć zastosowanie do przewidzianych dla absolwentów stanowiskach;
 • umiejętność konstruowania algorytmów z wykorzystaniem podstawowych technik algorytmicznych, analizy złożoności algorytmów;
 • rozumienie zasad sprawnego pisania programów zapisanych w języku programowania imperatywnego;
 • umiejętność oceny przydatności wybranych paradygmatów i związanych z nimi środowisk programistycznych do rozwiązywania problemów, projektowania, implementacji i testowania programów obiektowych;
 • rozumienie zasad projektowania obrazów z wykorzystaniem standardowego API graficznego (Application Programming Interface);
 • umiejętność rozwiązywania klasycznych problemów synchronizacji, w tym problem producent-konsument i czytelnicy-pisarze oraz problemu pięciu filozofów, dobierania algorytmu szeregowania zadań do specyfiki aplikacji;
 • znajomość posługiwania się wzorcami projektowymi, projektowania oprogramowania zgodnie z metodyką strukturalną lub obiektową, dokonywania przeglądu projektu oprogramowania, wybierania narzędzi wspomagających budowę oprogramowania, doboru modelu procesu wytwarzania oprogramowania do specyfiki przedsięwzięcia;
 • umięjętność formułowania zapytań w języku SQL (Structured Query Language), przygotowywania schematu relacyjnej bazy danych na podstawie modelu encja-związek;
 • rozumienie zasad projektowania prostych układów sekwencyjnych i kombinacyjnych, obliczania reprezentacji liczb całkowitych i rzeczywistych oraz wykonywania podstawowych operacji arytmetycznych na tych reprezentacjach;
 • umiejętność instalowania sieci z dwoam klientami i pojedynczym serwerem z wykorzystaniem narzędzi typu DHCP, korzystanie z kluczy i pakietów kryptograficznych PGP (Pretty Good Privacy), budowania prostych interakcyjnych aplikacji internetowych działających w oparciu o bazę danych;
 • rozumienie zasad opisywania przestrzeni problemu wyrażonego w języku naturalnym w terminach stanów, operatorów;
 • rozumienie zasad programowania prostych sysemów wbudowanych, podnoszenia niezawodności systemu wbudowanego, rozumienia roli dokumetancji.

Egzamin dyplomowy odbędzie się po zakończeniu ostatniego semestru studiów. Zdanie egzaminu i uzyskanie dyplomu ukończenia studiów I stopnia stwarza możliwości podjęcia pracy w firmach informatycznych, zajmujących się budową, wdrażaniem lub pielęgnacją narzędzi i systemów informatycznych oraz w innych firmach i organizacjach, w których takie narzędzia i systemy są wykorzystwane, a także w szkolnictwie, jeśli ukończy specjalność nauczycielską (zgodnie ze standardami kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela).
Absolwent może znaleźć zatrudnienie jako administrator sieci komputerowej, programista/projektant sstemów informatycznych lub administrator serwisu internetowego (webmaster). Możliwe jest także zatrudnienie absolwenta jako operatora lub prowadzącego serwis systemu informatycznego. Absolwent może być także zatrudniony jako administrator baz danych.
W szczególności abspolwent owienien znaleźć zatrudnienie w charakterze specjalisty ds. informatyki w administracji morskiej, instytucjach związanych z transportem morskim oraz jego obsługą, a także w instytucjach lądowych Marynarki Wojennej. Posiada również przygotowanie teoretyczne do pracy w zespołach naukowych związanych z działalnością na morzu.
Akademia stwarza studentom dogodne warunki umożliwające poznanie spraw obronności kraju oraz znaczenie sektora morskiego dla rozwoju państwa, a także przygotowanie do służby w charakterze oficera rezerwy MW RP oraz funkcjonariusza Straży Granicznej i innych służb państwowych.

Zobacz też:

» Więcej kryteriów

test