1. » kontakt
 2. » oferta
 3. » strona główna

znajdujesz się: studia » studia olsztyn » uniwersytet warmińsko-mazurski w olsztynie
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

UWM Olsztyn
ul. M. Oczapowskiego 2
10-719 Olsztyn
zobacz na mapie

+48 0-89 523-49-13
E-mail do uczelni

» O Uniwersytecie
» Rekrutacja
» Kontakt

Ilość odsłon: 588446

 1. » Administracja
 2. » Architektura krajobrazu
 3. » Audyt
 4. » Audyt energetyczny i świadectwa energetyczne
 5. » Bankowość
 6. » Bibliotekoznawstwo
 7. » Bioinżynieria zwierząt
 8. » Budownictwo
 9. » Dziennikarstwo
 10. » Edukacja artystyczna
 11. » Edukacja techniczno - informatyczna
 12. » Edytorstwo
 13. » Ekonomia
 14. » Emisja głosu
 15. » Energetyka
 16. » Filologia
 17. » Filologia angielska
 18. » Filologia germańska
 19. » Filologia polska
 20. » Filologia rosyjska
 21. » Filologia ukraińska
 22. » Filozofia
 23. » Finanse publiczne
 24. » Geodezja
 25. » Historia
 26. » Informatyka
 27. » Inżynieria chemiczna i procesowa
 28. » Inżynieria środowiska
 29. » Kulturoznawstwo
 30. » Marketing
 31. » Marketing polityczny
 32. » Maszynoznawstwo
 33. » Matematyka
 34. » Mechanika
 35. » Mechatronika
 36. » Medycyna
 37. » Ochrona środowiska
 38. » Odnawialne źródła energii
 39. » Ogrodnictwo
 40. » Oligofrenopedagogika
 41. » Pedagogika
 42. » Pielęgniarstwo
 43. » Politologia
 44. » Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami
 45. » Pozyskiwanie i zarządzanie funduszami UE
 46. » Prawo
 47. » Prawo podatkowe
 48. » Prawo pracy
 49. » Rachunkowość
 50. » Resocjalizacja
 51. » Rolnictwo
 52. » Rybactwo
 53. » Socjologia
 54. » Stosunki międzynarodowe
 55. » Technologia żywności
 56. » Teologia
 57. » Tłumacz języka rosyjskiego
 58. » Wychowanie fizyczne
 59. » Zarządzanie
 60. » Zarządzanie jakością
 61. » Zarządzanie nieruchomościami
 62. » Zarządzanie oświatą
 63. » Zarządzanie przestrzenią i środowiskiem
 64. » Zarządzanie w służbie zdrowia
 65. » Zootechnika

Rodzaje studiów

 1. » studia licencjackie
 2. » studia inżynierskie
 3. » studia jednolite magisterskie
 4. » studia magisterskie uzupełniające
 5. » studia podyplomowe
 6. » studia doktoranckie

Filologia angielska (kier. Filologia)

Wydział Humanistyczny

Studia stacjonarne wieczorowe zaoczne
licencjackie 0.00 pln
inżynierskie
jednolite magisterskie
magisterskie uzupełniające 0.00 pln b.d.
podyplomowe
doktoranckie
Ceny za 1 semestr

Filologia - filologia angielska

UWAGA! 
SZCZEGÓŁOWE ZASADY I TRYB REKRUTACJI  2009/2010  ZNAJDUJĄ  SIĘ  NA  STRONIE
 http://www.uwm.edu.pl   -  odsyłacze:  REKRUTACJA  - rekrutacja 2009/2010
 - 
w tekście Uchwały (nr 287) Senatu UWM  „Zasady i tryb przyjmowania na I rok studiów stacjonarnych w 2009 roku" - z załącznikami
oraz w Informatorze UWM w Olsztynie, wydawanym na kolejny rok akademicki.

 

Rekrutacja na filologię angielską UWM w Olsztynie na rok akademicki 2009/2010

 
Kryteria przyjęcia na studia pierwszego stopnia (nie ma rozmowy kwalifikacyjnej  ani egzaminu wstępnego):

Nabór na studia następuje na podstawie konkursu (rankingu) wyników uzyskanych z trzech przedmiotów w systemie "starej i nowej matury":

"nowa matura" - z części pisemnej egzaminu maturalnego

 • z przedmiotów obowiązkowych:  język polski i język angielski

 • z przedmiotu do wyboru:

            historia lub geografia lub język łaciński i kultura antyczna lub matematyka

"stara matura" - język polski, język angielski oraz do wyboru:

                            historia lub matematyka lub geografia lub język łaciński.

 

UWAGA!  

HARMONOGRAM  oraz  aktualny, szczegółowy TRYB  i  ZASADY
rekrutacji znajdują  się  na stronie UWM w Olsztynie – Rekrutacja 2009/2010

 

O wyniku postępowania rekrutacyjnego
kandydaci zostaną poinformowani  w systemie IRK - nie udzielamy informacji telefonicznie.

 

Oferta kształcenia na studiach pierwszego stopnia umożliwia zdobycie tytułu licencjata.
Studenci na studiach I  stopnia w roku akademickim 2009/2010 realizują  specjalizację  translatorską.

Specjalizacja translatorska przygotowuje studenta  do zdobycia uprawnień do wykonywania zawodu tłumacza języka angielskiego.

Studenci mogą dodatkowo (dodatkowy wymiar godzin i odpłata) uzyskać uprawnienia nauczycielskie w Pracowni  Edukacji Nauczycielskiej i Doradztwa Zawodowego UWM w Olsztynie.

Tytuł zawodowy licencjata pozwala na podjęcie studiów podyplomowych oraz studiów drugiego stopnia - magisterskich na naszym Uniwersytecie i na wszystkich uczelniach, które prowadzą studia drugiego stopnia na kierunku filologia, specjalność filologia angielska.


Nasz absolwent:

 • Reprezentuje wysoki poziom przygotowania ogólnohumanistycznego.

 • Posiada ogólną znajomość literatury, kultury i historii krajów angielskiego obszaru językowego.

 • Jest specjalistą w zakresie praktycznej znajomości języka angielskiego.

 • Jest przygotowany do zdobywania dodatkowych kwalifikacji umożliwiających wykonywanie zawodu nauczyciela, tłumacza, wydawcy, organizatora i propagatora kultury krajów angielskiego obszaru językowego, itp.
   Zakres materiału gramatycznego wymagany od osób, które zdały maturę i rozpoczynają I rok studiów filologii angielskiej:

 

1.      Czasy gramatyczne

·        Sposoby wyrażania sytuacji teraźniejszych

·        Sposoby wyrażania sytuacji przeszłych

·        Sposoby wyrażania sytuacji przyszłych.

2.      Strona bierna.

3.      Mowa zależna.

4.      Konstrukcje zdaniowe:

·        There is/are

·        Am/is/are + to + bezokolicznik

·        Zdania z dopełnieniem złożonym

·        Zdania z czasownikiem modalnym + have + imiesłów bierny

·        Zdania typu „I wish”

·        Czasowniki modalne

·        Zdania warunkowe i czasowe

·        Pytania pośrednie.

5.      Zaimki osobowe w formie podmiotu i dopełnienia, dzierżawcze, względne, zwrotne, emfatyczne i wzajemne.

6.      Stopniowanie przymiotników i przysłówków.

7.      Najczęściej spotykane zwroty przyimkowe (phrasal verbs).

8.      Użycie przedimków: nieokreślonego i określonego.

9.      Rzeczowniki: policzalne, niepoliczalne, zbiorowe; tworzenie liczby mnogiej, rodzaje, złożenia, formy dzierżawcze itp.

Osoba rozpoczynająca I rok studiów filologii angielskiej powinna posiadać umiejętność przekazania następujących informacji:

·        Dane personalne.

·        Cechy ludzi i przedmiotów.

·        Stosunki interpersonalne.

·        Posiadanie i przynależność.

·        Miejsce, położenie i kierunek.

·        Stosunki czasowe (godziny, dni, miesiące, pory roku itp.).

·        Upodobania i hobby.

·        Wyrażanie możności, umiejętności, pozwolenia, zakazu, przymusu, konieczności, prośby, sugestii.

·        Postawy według zjawisk: ocena pozytywna i negatywna, zgoda i niezgoda, chęć i niechęć.

·        Zwroty grzecznościowe.

·        Przyczyny i skutki.

Poza tym osoba rozpoczynająca I rok studiów filologii angielskiej powinna orientować się w podstawowych zagadnieniach politycznych, społecznych i kulturalnych Wielkiej Brytanii i Stanów Zjednoczonych. Powinna umieć napisać list prywatny i urzędowy, własny życiorys, streszczenie filmu, sztuki, książki, wydarzenia a także wypracowanie na dowolny temat ( max. 300 – 350 słów).
 

Czego uczą się studenci?
 

Oprócz praktycznej nauki języka angielskiego poznają gramatykę opisową i historię języka angielskiego, literaturę angielską i amerykańską, historię, geografię i kulturę Anglii, Stanów Zjednoczonych i innych krajów anglojęzycznych, uczą się języka łacińskiego i niemieckiego.

 

Jak wszyscy studenci uniwersytetu poznają przedmioty kształcenia ogólnego, takie jak np. filozofia, logika i psychologia.

 

Przedmioty obejmujące praktyczną naukę języka angielskiego oraz przedmioty kierunkowe i specjalnościowe, np. literatura, gramatyka opisowa i kultura prowadzone są w języku angielskim.

Zobacz też:

» Więcej kryteriów

test